Whiter Than Snow

Tân binh

Đa sầu, đa cảm, sống nội tâm, thích giỡn & hay cười

Câu chuyện